چهارشنبه 27 شهريور 1398   19:19:59
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 27 شهريور 1398 18:59:23

فرم ها

 

فرم های بخش اجرای استاندارد

               
1- فرم پرسشنامه اطلاعات فنی و فرآیند تولید واحدهای فرآوری مشتقات نفتی 

                2- مراحل دریافت پروانه استاندارد

               
3-فرم درخواست گواهی ثبت خوداظهاری محصول

               
4-فرم تعهد نامه متقاضی گواهی ثبت خوداظهاری محصول 

                5-فرم پرسشنامه اطلاعات فنی و مدارک لازم جهت صدور علامت پروانه استاندارد

               
6-روش اجرایی صدور ، تمدید ، تعلیق و رفع تعلیق ، ابطال و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی 

                7-مدارک لازم جهت صدور پروانه کاربرد نشان حلال 

                8-فرم قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حلال

               9-فرم تعهد نامه اظهاریه انطباق حلیت کالای تولیدی

               10-جدول محاسبه نرخ کارمزد خدماتی

             
11-آیین نامه اجرایی تعیین،طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران


             12- نحوه کاربرد پروانه نشان حلال


فرم های بخش امور آزمایشگاه ها


فرم درخواست تاسیس آزمایشگاه

فرم های بخش امور آموزش و تدوین استاندارد

فرآیند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

فرآییند تایید مراکز آموزشی همکار

فرآیند صدور پروانه کارشناسی استاندارد - اشخاص حقیقی

فرم های بخش نظارت بر امور صادرات و واردات

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق کالاهای صادراتی

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ارزیابی کالا در مبدا ( روش اول )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ارزیابی کالا در مقصد ( روش دوم )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ثبت کالا و ثبت نام و نشان تجاری ( روش سوم )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق انطباق کالاهای خاص (روش چهارم )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق سایر روشهای ارزیابی انطباق ( روش پنجم )فرم های بخش تایید صلاحیت

فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

فرآیند تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کالا استانی
.