چهارشنبه 27 شهريور 1398   19:15:41
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 27 شهريور 1398 18:59:23

مشخصات  :
                                                                                                                                                                                                    
                           

نام و نام خانوادگی : علی داودی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

محل استقرار :  بخش مدیریت

شماره تلفن : 33375181 - 061

تلفن داخلی : 1001

ایمیل : a.davoodi49@gmail.com

میزان سابقه : 20 سالسوابق کاری:


مشاهده سوابق کاری 
.