رديف نام واحد آدرس دفتر تلفن دفتر آدرس کارخانه تلفن کارخانه موبایل مدیر وضعیت واحد استان شهر فراورده نوع پروانه شماره پروانه صنعت وضعيت پروانه تاریخ ایجاد تاریخ انقضا کد شناسایی طلا وضعیت کد شناسایی طلا صنعت فرآورده
1 در سايه ايثار دزفول _ كنار گذر انديمشك _ جاده سبيلي _ جنب شركت نيك تابان دز 9166411990 فعال خوزستان دزفول ‌بتن آماده اجباري 7122000898 ساختماني ومعدني معتبر 1389/07/03 1397/07/03 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
2 شركت تعاوني پارس بتن بهبهان - - بهبهان _ شهرك صنعتي 614224515 9163723717 فعال خوزستان بهبهان ‌بتن آماده اجباري 7142558938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/02/22 1398/02/22 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
3 الماس بتن اهواز _ كيلومتر 3 جاده ملاثاني _ بعد از پمپ بنزين شيبان 9166068358 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7140302928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/10/11 1397/10/11 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
4 زارع بتن خوزستان انديمشك _ شهرك صنعتي شماره يك 4222870 فعال خوزستان انديمشك ‌بتن آماده اجباري 7118900888 ساختماني ومعدني معتبر 1388/08/02 1397/08/02 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
5 فروزان نجوم ابادان آبادان _ شهرك صنعتي 9161310721 فعال خوزستان آبادان ‌بتن آماده اجباري 7131159918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/03/08 1398/03/08 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
6 فولاد بتن كارون بندر اما خميني _ منطقه ويژه اقتصادي _ سايت 1 _ خيابان دي 612612411 9169918052 فعال خوزستان بندر امام خميني ‌بتن آماده اجباري 7136172928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/01/26 1397/01/26 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
7 احرار جنوب اهواز _ خيابان سلمان فارسي _ بين ادهم و گندمي _ طبقه فوقاني آژانس هواپيمايي مادر 6132000000 اهواز _ كيلومتر 7 جاده ماهشهر _ مقابل شهرك صنعتي شماره 4 6132000000 9161187614 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7113927868 ساختماني ومعدني معتبر 1386/10/15 1399/10/15 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
8 امير سالار بتن اهواز _ کیلومتر 2 جاده مسجدسلیمان _ پشت شرکت پرسی ایرانگاز 6137000000 اهواز _ شيبان _ جنب شركت ايران گاز 1254 9163139868 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7111669858 ساختماني ومعدني معتبر 1385/08/14 1397/08/14 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
9 عبدالحسين عبدالخاني اهواز _ كيانپارس _ نبش خيابان موحدين اهواز _ شهرك صنعتي شماره 2 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7116688878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/10/21 1397/10/21 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
10 ايزوگام آبادان (پيروز رام آبادان) آبادان_شهرك صنعتي 9161310089 فعال خوزستان آبادان ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده اجباري 7111560858 ساختماني ومعدني معتبر 1394/02/27 1397/07/25 - شيميايي, ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده
11 بنياد بتن خوزستان (بتن) اهواز _ كيانپارس _ خيابان اصلي شهيد چمران _ بين خيابان 5و 6 _ پلاك 267 6134000000 اهواز _ سه راه تپه فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7109306848 ساختماني ومعدني معتبر 1384/05/29 1397/05/29 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
12 نيك تابان دز دزفول دزفول _ ميدان امام حسين _ ابتداي بلوار 15 خرداد _ روبروي ايران پيما _ پلاك 11 616270332 دزفول_ جاده سبيلي 9169000000 9166416626 فعال خوزستان دزفول ‌بتن آماده اجباري 7113590868 ساختماني ومعدني معتبر 1386/08/19 1399/08/19 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
13 كارون بتن شرق اهواز _ شيبان _ بعد از پمپ بنزين 6133000000 9161114541 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7115622878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/06/05 1397/06/05 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
14 كوثران نوين آبادان 6153000000 آبادان _ شهرك صنعتي فعال خوزستان آبادان ‌بتن آماده اجباري 7143128938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/03/21 1397/03/21 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
15 پارس بتن كاران جنوب اهواز _ برومي _ نرسيده به پليس راه فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7112346858 ساختماني ومعدني معتبر 1385/12/22 1396/12/22 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
16 سردار بتن ايران دزفول شهرك صنعتي شماره 1 9161411072 فعال خوزستان دزفول ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7145166938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/08/26 1397/08/26 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
17 بهمن پلاستيك دزفول 6412000000 دزفول ابتداي جاده سنجر مجتمع صنعتي شماره يك فعال خوزستان دزفول ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7137804928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/05 1397/05/05 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
18 سيمان كارون مسجد سليمان_گلگير 6812000000 9121541145 فعال خوزستان مسجدسليمان ‌سيمان پرتلند اجباري 7104876798 ساختماني ومعدني معتبر 1392/12/13 1397/12/13 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
19 سيمان كارون مسجد سليمان_گلگير 6812000000 9121541145 فعال خوزستان مسجدسليمان ‌سيمان پرتلند اجباري 7104876798 ساختماني ومعدني معتبر 1392/12/13 1397/12/13 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
20 علي بلدي مسجد سليمان شهرك صنعتي 9169872072 فعال خوزستان مسجدسليمان ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7130364918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/02/09 1397/02/09 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
21 فوم گستران نور 6925000000 ايذه شهرك صنعتي خيابان 5 صنعت پنج 9163030986 فعال خوزستان ايذه ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7138769928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/07/02 1397/07/02 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
22 يونوليت گستران بهبهان بهبهان شهرك صنعتي بهبهان سايت شيميايي خ صنعت 11 9166714319 فعال خوزستان بهبهان ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7144377938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/06/22 1397/06/22 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
23 پارس بلوك اهواز کیانپارس خیابان 21 غربی فاز 3 6133000000 اهواز كيانپارس خ 21 غربي فاز 3 6133000000 9166115114 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7120817898 ساختماني ومعدني معتبر 1389/03/08 1398/03/08 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
24 سازه فوم خوزستان 06133739337_9 اهواز شهرك صنعتي شماره 2 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7121833898 ساختماني ومعدني معتبر 1389/06/22 1397/06/22 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
25 سپيده دم پرقلاته اهواز شهرك صنعتي شماره 3 9166006095 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7143817938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/05/12 1397/05/12 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
26 عبدالمجيد كاظمينيان اهواز كوت عبدالله جنب شهرداري منطقه 5 9163043523 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7138074928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/29 1397/05/29 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
27 عليرضا نوري ممبيني اهواز شهرك صنعتي شماره 3 خيابان پويا كوچه سازندگي 2 9166029210 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7140714928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/11/06 1397/11/06 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
28 سيمان بهبهان بهبهان_جاده سيمان 6712000000 9177128492 فعال خوزستان بهبهان ‌سيمان پرتلند اجباري 7103226778 ساختماني ومعدني معتبر 1377/10/20 1397/10/20 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
29 سيمان بهبهان بهبهان_جاده سيمان 6712000000 9177128492 فعال خوزستان بهبهان ‌سيمان پرتلند اجباري 7103226778 ساختماني ومعدني معتبر 1377/10/20 1397/10/20 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
30 تك فوم ساز دز 3224340 دزفول كيلومتر 3 جاده ممد بن جعفر طيار فرعي مركز آموزش كشاورزي فعال خوزستان دزفول ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7145055938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/08/18 1397/08/18 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
31 انجيلي شوش ، بنادر ، جنب پمپ بنزين 9161414135 فعال خوزستان شوش ‌آجر رسي اجباري 7117570888 ساختماني ومعدني معتبر 1388/02/09 1397/02/09 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
32 بنياد بتن خوزستان (آجر ) 3382772 دزفول _ جاده كشت و صنعت كارون ، بنوت 9161114902 فعال خوزستان دزفول ‌آجر رسي اجباري 7113349868 ساختماني ومعدني معتبر 1386/06/19 1397/06/19 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
33 توكل دزفول (شاوور) شوش _ شاوور روبروي بانك صادرات 9166421027 فعال خوزستان شوش ‌آجر رسي اجباري 7120731898 ساختماني ومعدني معتبر 1389/02/22 1397/02/22 - ساختماني ومعدني,ايمني، سلامت، انرژي و محيط زيست, ‌آجر رسي
34 توكل بنوت دزفول _ جاده كشت و صنعت كارون ، بنوت 9166421027 فعال خوزستان دزفول ‌آجر رسي اجباري 7116994878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/11/29 1397/11/29 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
35 آجر خوزستان اهواز _ كيلومتر 20 جاده آبادان 5520233 9161110077 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7113589868 ساختماني ومعدني معتبر 1386/08/19 1397/08/19 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
36 آجر ماشيني دزفول (قندي زاده) دزفول _ جاده كشت و صنعت كارون ، بنوت 9161418230 فعال خوزستان دزفول ‌آجر رسي اجباري 7117110878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/12/11 1396/12/11 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
37 ديناروند شوش _ بنادر ، جاده روستاي مالك اشتر 9166406400 فعال خوزستان شوش ‌آجر رسي اجباري 7117576888 ساختماني ومعدني معتبر 1388/02/12 1398/02/12 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
38 سحر اهواز _ كيلومتر 20 جاده خرمشهر 9163137953 فعال خوزستان دزفول ‌آجر رسي اجباري 7115532878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/05/19 1397/05/19 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
39 عبدالوهاب موسوي كيلومتر14 جاده دشت آزادگان،اهواز روستاي غوابش 9166162302 فعال خوزستان دشت آزادگان ( سوسنگرد ) ‌آجر رسي اجباري 7126791908 ساختماني ومعدني معتبر 1390/06/19 1397/06/19 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
40 فروغي راد شوش_ كيلومتر18جاده اهواز روستاي مالك اشتر 9161419028 فعال خوزستان شوش ‌آجر رسي اجباري 7137909928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/15 1398/05/15 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
41 مباركه اهواز_ كيلومتر 25 جاده آبادان 9163133407 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7120239888 ساختماني ومعدني معتبر 1388/12/25 1397/12/25 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
42 امين سفال كارون اهواز _ كمربندي صنايع فولاد اتوبان جديد 9166121315 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7138439928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/06/13 1397/06/13 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
43 بنياد بتن خوزستان (شن وماسه) 6113000000 رامهرمز روستاي جوبجي 6912294 فعال خوزستان رامهرمز ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7112831868 ساختماني ومعدني معتبر 1386/03/30 1397/03/30 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
44 بنياد بتن خوزستان (شن وماسه) 6113000000 رامهرمز روستاي جوبجي 6912294 فعال خوزستان رامهرمز ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7112831868 ساختماني ومعدني معتبر 1386/03/30 1397/03/30 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
45 مارون گستر سپاهان رامهرمز كيلومتر 5 جاده قديم رامهرمز به بهبهان فعال خوزستان ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7135776918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/12/21 1397/12/21 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
46 مارون گستر سپاهان رامهرمز كيلومتر 5 جاده قديم رامهرمز به بهبهان فعال خوزستان ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7135776918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/12/21 1397/12/21 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
47 تنور ساز دزفول كيلومتر 20جاده شوشتر جنب پل كهنك 9169396307 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7116799878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/11/19 1396/11/19 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
48 تنور ساز دزفول كيلومتر 20جاده شوشتر جنب پل كهنك 9169396307 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7116799878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/11/19 1396/11/19 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
49 جوهري دزفول بعد از پل كهنك بعد از روستاي سربيشه 9166213266 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137116928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/04/01 1398/04/01 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
50 جوهري دزفول بعد از پل كهنك بعد از روستاي سربيشه 9166213266 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137116928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/04/01 1398/04/01 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
51 حسين علي مريدي دزفول جاده سبز آب جنب روستاي سر بيشه 9166147780 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7136983928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/03/20 1397/03/20 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
52 حسين علي مريدي دزفول جاده سبز آب جنب روستاي سر بيشه 9166147780 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7136983928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/03/20 1397/03/20 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
53 امين توليد عمران دزفول قبل از پل كهنك 9168443860 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7117416878 ساختماني ومعدني معتبر 1387/12/27 1397/12/27 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
54 سامان گستر دز انديمسك جاده پشمينه زار بالارود 9161415087 فعال خوزستان انديمشك ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137803928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/05 1397/05/05 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
55 سامان گستر دز انديمسك جاده پشمينه زار بالارود 9161415087 فعال خوزستان انديمشك ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137803928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/05 1397/05/05 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
56 علي مريدي دزفول بعد از پل كهنك روستاي سربيشه 9161424144 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137115928 ساختماني ومعدني معتبر 1393/04/01 1397/04/01 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
57 علي مريدي دزفول بعد از پل كهنك روستاي سربيشه 9161424144 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137115928 ساختماني ومعدني معتبر 1393/04/01 1397/04/01 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
58 نفت پاسارگاد آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت نفت پاسارگاد 061-53263251 فعال خوزستان آبادان ‌قير اجباري 7113421864 ساختماني ومعدني معتبر 1386/07/16 1397/07/16 - ساختماني ومعدني, ‌قير
59 نفت پاسارگاد آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت نفت پاسارگاد 061-53263251 فعال خوزستان آبادان ‌قير اجباري 7113421864 ساختماني ومعدني معتبر 1386/07/16 1397/07/16 - ساختماني ومعدني, ‌قير
60 غفور كايداني دزفول جاده شوشتر بعد از روستاي سربيشه 6126720641 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7135777918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/12/23 1397/12/23 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
61 غفور كايداني دزفول جاده شوشتر بعد از روستاي سربيشه 6126720641 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7135777918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/12/23 1397/12/23 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
62 پرويز گله دار انديمشك كيلومتر 5 جاده سد دز 9161000000 9161410336 فعال خوزستان انديمشك ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137801928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/05 1397/05/05 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
63 پرويز گله دار انديمشك كيلومتر 5 جاده سد دز 9161000000 9161410336 فعال خوزستان انديمشك ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7137801928 ساختماني ومعدني معتبر 1392/05/05 1397/05/05 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
64 عبدالرضا صباغي اهواز كيلومتر جاده حميديه 9161118223 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7128900908 ساختماني ومعدني معتبر 1390/11/24 1397/11/24 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
65 سقف سازان سپهر انديمشك شهرك صنعتي 9163008178 فعال خوزستان انديمشك خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7146815938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/12/12 1397/12/12 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
66 صالح سعيداوي اهواز شهرك صنعتي شماره 2 خيابان تلاش يك 9161190150 فعال خوزستان اهواز موزاييك سيماني براي كاربرد داخلي اجباري 7129175908 ساختماني ومعدني معتبر 1390/12/09 1397/12/09 - ساختماني ومعدني, موزاييك سيماني براي كاربرد داخلي
67 صنايع گچ خوزستان 6132000000 رامهرمز جنب پارك كوهستان 9166021519 فعال خوزستان رامهرمز گچ هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده اجباري 7135173918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/11/07 1397/11/07 - ساختماني ومعدني, گچ هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده
68 ماهر خوزستان مبتكر اهواز ابتداي جاده مسجدسليمان - شيبان 9169087255 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7132283918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/05/28 1397/05/28 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
69 سيد امير جعفر علوي (پاژه) اهواز جاده حميديه عين 2 نبش باسكول بركت 9161110714 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7132467918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/06/12 1397/06/12 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
70 عليرضا عليزاده 9161126556 فعال خوزستان ‌بتن آماده اجباري 7134956918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/10/24 1397/10/24 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
71 سيمان خوزستان تهران-سعادت آباد-خیابان علامه جنوبی-26 شرقی پلاک 8 6144000000 خوزستان -کیلومتر32 جاده رامهرمز_هفتگل-دشت دنا 6144000000 9123728721 فعال خوزستان رامهرمز ‌سيمان پرتلند اجباري 7103506788 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/30 1398/04/30 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
72 سيمان خوزستان تهران-سعادت آباد-خیابان علامه جنوبی-26 شرقی پلاک 8 6144000000 خوزستان -کیلومتر32 جاده رامهرمز_هفتگل-دشت دنا 6144000000 9123728721 فعال خوزستان رامهرمز ‌سيمان پرتلند اجباري 7103506788 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/30 1398/04/30 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
73 سيمان خوزستان تهران-سعادت آباد-خیابان علامه جنوبی-26 شرقی پلاک 8 6144000000 خوزستان -کیلومتر32 جاده رامهرمز_هفتگل-دشت دنا 6144000000 9123728721 فعال خوزستان رامهرمز ‌سيمان پرتلند اجباري 7103506788 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/30 1398/04/30 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
74 سيمان خوزستان تهران-سعادت آباد-خیابان علامه جنوبی-26 شرقی پلاک 8 6144000000 خوزستان -کیلومتر32 جاده رامهرمز_هفتگل-دشت دنا 6144000000 9123728721 فعال خوزستان رامهرمز ‌سيمان پرتلند اجباري 7103506788 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/30 1398/04/30 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان پرتلند
75 نوآوران دز خوزستان 6413000000 دزفول جاده بن جعفر فرعي مركز آموزش كشاورزي 6413000000 9166437068 فعال خوزستان دزفول ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7135746918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/12/20 1397/12/20 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
76 پارسا فوم اكسين 3739567 شهرك صنعتي شماره 2 بلوار صنعت خيابان تلاش 4 3739567 9166176163 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7144387938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/06/24 1397/06/24 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
77 دوستان اهواز كيلومتر 7 جاده ماهشهر جنب حفاري شمال 2299643 9161183138 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7146741938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/12/09 1397/12/09 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
78 معماربناي اهواز اهواز - كيانپارس - خيابان 8 شرقي - مجتمع آسمانه 2 - واحد 16 6133000000 اهواز - كيلومتر 7 جاده قديم ماهشهر - روبروي باسكول اميد 9163113105 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7130314918 ساختماني ومعدني معتبر 1391/02/03 1398/02/03 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
79 مصطفي بوستاني فر و عزيز دانيالي اهواز پاداد خ يازده پلاك 95 واحد يك 0613783414 614427041 اهواز سه راه خرمشهر انتهاي خ انقلاب تقاطع جاده حميديه فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7145779938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/10/09 1397/10/09 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
80 آبان بسپار توسعه كيلومتر 10 جاده اهواز آبادان كيلومتر 17 جاده اهواز ابادان 6133000000 9161183070 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7113740868 ساختماني ومعدني معتبر 1393/09/12 1397/09/12 - بسته بندي و سلولزي,شيميايي,ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
81 افضل زاده جاده شوشتر به دزفول نرسيده به پل كهنك 9163447213 فعال خوزستان ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7122201987 ساختماني ومعدني معتبر 1398/07/19 1397/07/19 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
82 افضل زاده جاده شوشتر به دزفول نرسيده به پل كهنك 9163447213 فعال خوزستان ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7122201987 ساختماني ومعدني معتبر 1398/07/19 1397/07/19 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
83 عايق شرق دليجان اهواز- سه راهي صنايع فولاد شهرك صنعتي اهواز 3سايت شيميايي 9161183235 فعال خوزستان اهواز ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده اجباري 7126518908 ساختماني ومعدني معتبر 1390/05/29 1397/05/29 - ساختماني ومعدني, ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده
84 پرويز مسجدي فر اهواز جاده حميديه جاده بهزيستي 9169924508 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7146169938 ساختماني ومعدني معتبر 1393/11/05 1397/11/05 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
85 اسماعيل ادهمي ماهشهر - شهرك صنعتي - فاز 2 - صنايع شيميايي 6152000000 9166515052 فعال خوزستان بندرماهشهر ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7148218948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/03 1398/04/03 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
86 عايق فوم كارون 0 اهواز - شهرك صنعتي شماره 2 - سايت شيميايي 9163000000 9163116853 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7148219948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/03 1398/04/03 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
87 صبا عايق دليجان دزفول_شهرك صنعتي شماره 1 6143000000 9166411115 فعال خوزستان دزفول عايق رطوبتي قيري پيش ساخته بام پليمري پلاستيكي اجباري 7121388898 ساختماني ومعدني معتبر 1389/05/03 1397/05/03 - ساختماني ومعدني, عايق رطوبتي قيري پيش ساخته بام پليمري پلاستيكي
88 عبدالرحيم نصير باغبان دزفول خيابان منتظري بين حافظ وفردوسي 6142000000 انديمشك ابتداي جاده سدكرخه روبروي شهرك صنعتي شماره1 6142000000 9163420401 فعال خوزستان انديمشك ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7148479948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/04/31 1398/04/31 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
89 عروج راه خوزستان دزفول _ خيابان امام خميني شمالي _ خيابان سلام _ پلاك 181 دزفول _ جاده شوشتر _ شهرك صنعتي شماره 2 _ فاز 6 _ شركت عروج راه 615262527 9163468799 فعال خوزستان دزفول ‌بتن آماده اجباري 7149399948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/07/19 1397/07/19 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
90 رامين سفال اهواز 5503313 اهواز_ كيلومتر5 جاده آبادان جنب كوت امير 2543791 9169087255 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7113391868 ساختماني ومعدني معتبر 1394/06/31 1397/06/31 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
91 نخلي 0 ماهشهر مسكن مهر فاز هفت 1 1 فعال خوزستان بندرماهشهر ‌بتن آماده اجباري 7149525948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/07/29 1397/07/29 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
92 رضا رشيد پور دزفول شهرك صنعتي شماره يك خ دوم 9163000000 9163411953 فعال خوزستان دزفول خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7149691948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/08/13 1397/08/13 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
93 توسعه بتن انديمشك(سنگ شكن طافي) انديمشك _ جاده كمربندي غربي _ روبروي زيباشهر فعال خوزستان انديمشك ‌بتن آماده اجباري 7149707948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/08/17 1397/08/17 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
94 پرويز گله دار انديمشك كيلومتر 5 جاده سد دز 9161000000 9161410336 فعال خوزستان انديمشك ‌بتن آماده اجباري 7149708948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/08/17 1397/08/17 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
95 توسعه بتن انديمشك(سنگ شكن طافي) انديمشك _ جاده كمربندي غربي _ روبروي زيباشهر فعال خوزستان انديمشك ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7149859948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/08/27 1397/08/27 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
96 محسن فرحناد كيلومتر 5 جاده اهواز مسجد سليمان انتهاي شيبان 6137000000 اهواز كيلومتر 5 جاده ملاثاني روبروي پارك بصيرت 6137000000 9163050922 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7149860948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/08/27 1397/08/27 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
97 سياوش و محمد نصيري دزفول بعد از پل كهنك بعد از روستاي سربيشه 09166124026 093 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7149910948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/09/02 1397/09/02 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
98 سپهر آرمان خوزستان 0 اميديه شهرك صنعتي جاده ماهشهر كوچه سوم 1 9163528665 فعال خوزستان اميديه خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7149979948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/09/08 1397/09/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
99 دشت سبز دزفول 0 دزفول جاده شوشتر روبروی روستای فضیلی 5258772 9166418054 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7150089948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/09/15 1397/09/15 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
100 شكرخدا صفرپور 0 دزفول جاده شوشتر جنب پل كهنك كيلومتر4 جاده فرعي 6143000000 9161424468 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7150190948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/09/23 1397/09/23 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
101 صبا عايق دليجان دزفول_شهرك صنعتي شماره 1 6143000000 9166411115 فعال خوزستان دزفول ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده اجباري 7150306948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/01 1397/10/01 - ساختماني ومعدني, ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده
102 كارگاه ماسه شويي بهرام زلقي ( روزعلي كرمي ) جاده روستاي سربيشه ساحل شرقي انتهاي جاده بعدازكارگاه عيدي زلقي 9166000000 جاده روستاي سربيشه ساحل شرقي انتهاي جاده بعدازكارگاه عيدي زلقي 9166000000 9166147818 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7150309948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/01 1397/10/01 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
103 سيد سجاد طهماسبي اهواز امانيه نبش خيابان سقراط جنب بانك پارسيان طبقه سوم 3339360 اهواز سه راه خرمشهر جنب باسكول بركت 3339360 9163174046 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7150457948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/15 1397/10/15 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
104 اسدالله عماد علي بهبهان ميدان بسيج جنب بنياد مسكن 9337000000 بهبهان جاده شيراز كيلومتر 7 شهرك صنعتي فرعي 8 9164000000 9163723558 فعال خوزستان بهبهان ‌بتن آماده اجباري 7150524948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/20 1397/10/20 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
105 رسول رياحي زانياني 0 اهواز برومي جاده قديم ماهشهر روبروي پارس بتن 4437724 9166168174 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7150542948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/21 1397/10/21 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
106 سيمان بهبهان بهبهان_جاده سيمان 6712000000 9177128492 فعال خوزستان بهبهان ‌سيمان سرباره اي اجباري 7150592948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/23 1397/10/23 - ساختماني ومعدني, ‌سيمان سرباره اي
107 بهينه سازان تيرچه جنوب دزفول - خيابان مطهري - نبش مدرس 6143000000 دزفول كيلومتر 5 جاده شوشتر ابتداي جاده ماهور برنجي شهرك صنعتي شماره 2 6142000000 9166418134 فعال خوزستان دزفول خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7150648948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/28 1397/10/28 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
108 ايل يار صنعت نوين 0 اهواز سه راهي صنايع فولاد كمربندي آبادان شهرك صنعتي شماره 3 34427831 9165909601 فعال خوزستان اهواز پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد سخت (PVC-U) براي توليد درها و پنجره ها اجباري 7150649948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/10/28 1397/10/28 - ساختماني ومعدني, پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد سخت (PVC-U) براي توليد درها و پنجره ها
109 آپارتمان رامهرمز كيلومتر35 جاده اهواز 9166150209 فعال خوزستان رامهرمز ‌آجر رسي اجباري 7150770948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/11/06 1397/11/06 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
110 كريم منجزي 0 اهواز - شهرك صنعتي شماره 3 - نبش خيابان انديشه - بعد از ريل قطار 9163000000 9163116846 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7150837948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/11/12 1397/11/12 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
111 نوشين ديني بهبهان خ شريعتي 1 بهبهان جاده منصوريه 1 9163714737 فعال خوزستان بهبهان ‌بتن آماده اجباري 7160080948 ساختماني ومعدني معتبر 1394/11/27 1397/11/27 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
112 عسكر عسكري - عليرضا كرمي - داراب كرمي دزفول جاده شوشتر بعد از پل كهنك 6127000000 9166162235 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7160915958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/01/21 1398/01/21 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
113 امين سفال اهواز 0 ابتداي جاده اهواز آبادان كيلومتر 18 جنب كارخانه آجر خوزستان 0 9013699326 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7161034958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/01/31 1398/01/31 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
114 محمدرضا يوسف حصيرچين خیابان آفرینش شمالی نبش خ معاد 6143000000 جاده ماهور برنجی - شهرک صنعتی شماره 2 6142000000 9163410839 فعال خوزستان دزفول خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161116958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/06 1398/02/06 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
115 سيد جابر حسيني 0 جاده خرمشهر جنب مجتمع آهن فروشان ملاشيه خ 19 متري احداثي 9166000000 9166016727 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7161199958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/08 1398/02/08 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
116 تعاوني بتن سازان كريت برومي اهواز - - اهواز _ ابتداي جاده خرمشهر _ قبل از لوله سازي 613395658 9121232816 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7161293958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/18 1398/02/18 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
117 خالد باوي پادادشهر خيابان 16 پلاك 72 اهواز جاده آبادان روستاي سويسه 2 پشت پاسگاه انتظامي 1 9166210756 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7161294958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/18 1398/02/18 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
118 مسعود نريماني كيانپارس خ 14 غربي ساختمان اداريبرج طبقه 4 0 رامهرمز جاده ماهشهر 9387000000 9163929454 فعال خوزستان اهواز ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7161295958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/18 1398/02/18 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
119 فرود هادي پور اهواز كيان آباد خ هشت شرق 3389889 اهواز جاده حميديه كيلومتر 2 پشت تعاوني روستايي 0 9161118732 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7161297958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/18 1398/02/18 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
120 ابراهيم شيرالي آبادان ميدان ورودي ايستگاه 7 6153000000 آبادان _ ورودي آبادان _ جنب مصالح فروشي يزداني 9161319049 فعال خوزستان آبادان ‌بتن آماده اجباري 7161390958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/25 1398/02/25 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
121 عبدالحميد چرخابي 0 اهواز سه راه حميديه قبل از روستاي عين 2 9166000000 9161114572 فعال خوزستان اهواز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7161392958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/25 1398/02/25 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
122 فارسيت اهواز اهواز_كيلومتر 9 جاده اهواز_خرمشهر 3313041_5 9161001027 غير فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7161440958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/02/28 1398/02/28 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
123 مجيد تجاري اهواز ابتداي ج ماهشهر پشت پارس بتن 9166003677 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161576958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/09 1398/03/09 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
124 حميد حسيني معدني 0 برومي روبروي سيلو شكسته جنب مصالح بتني اهواز شهرك شماره صنعتي شماره 3 خ پويا سمت راست 9161000000 9161184582 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161579958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/09 1398/03/09 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
125 سلمان حسن پور 0 بلوار صنايع فولاد روستاي دامغه كوچك 9163000000 9163188932 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161580958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/09 1398/03/09 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
126 حميد رضا روح الهي 0 اهواز جاده صنايع فولاد روستاي دامغه كوچك سمت راست نبش خ دوم 9161000000 9161136550 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161581958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/09 1398/03/09 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
127 صفر مكوندي 0 زرگان روبروي مجتمع آلومينيوم سازي نرسيده به نيروگاه بين خ 5 و نيروگاه 9166000000 9166177118 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161582958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/09 1398/03/09 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
128 قير و بشكه سازي دزفول دزفول خيابان 45 متري نبش خ دهقان 6143000000 جاده شوشتر - ابتداي ورودي جاده شهرك فضيلي 9166000000 9161415653 فعال خوزستان دزفول عايق رطوبتي قيري پيش ساخته بام پليمري پلاستيكي اجباري 7161658958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/16 1398/03/16 - ساختماني ومعدني, عايق رطوبتي قيري پيش ساخته بام پليمري پلاستيكي
129 قير و بشكه سازي دزفول دزفول خيابان 45 متري نبش خ دهقان 6143000000 جاده شوشتر - ابتداي ورودي جاده شهرك فضيلي 9166000000 9161415653 فعال خوزستان دزفول ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده اجباري 7161762958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/23 1398/03/23 - ساختماني ومعدني, ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده
130 مهدي هنديجاني 0 ابتداي جاده خرمشهر مقابل كارخانه يخ شهرداري خيابان بهشتي غربي 613397454 9166022100 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161845958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/29 1398/03/29 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
131 سيد رضا قلي ظاهري مطلق 0 جاده حميديه جنب باسكول بركت 9163111458 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161846958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/03/29 1398/03/29 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
132 سبزوار قياسي 0 سه راه خرمشهر كيلومتر 3 جاده خرمشهر خ 22 بهمن غربي سمت راست انبار 11 24 9161136416 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161878958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/04/01 1398/04/01 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
133 فيض الله ميرزايي 0 اهواز جاده خرمشهر مقابل شهرداري منطقه 6 كوي سادات خ 2 33393394 9161110204 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161908958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/04/02 1398/04/02 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
134 مسلم نجفي اهواز روستاي دامغه كوچك خ سوم 6132000000 اهواز روستاي دامغه كوچك خ سوم 6132000000 9163137855 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7161909958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/04/02 1398/04/02 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
135 غلامرضا زلقي ،محمد حسن زلقي و عيدي زلقي 9166000000 جاده شوشتر بعداز پل كهنك جاده روستاي سربيشه 9166000000 9166431379 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7161976958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/04/08 1398/04/08 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
136 محمد علي بال افكنده دزفول جاده شوشتر شهرك فضيلت 9163431141 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7162130958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/04/20 1398/04/20 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
137 عبدالله حميد 0 رامهرمز كيلومتر 5 جاده رامشير روبروي شهرك سلمان فارسي 215 9161910284 فعال خوزستان رامهرمز ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7162380958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/05/10 1398/05/10 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
138 حامد بتن اروند آبادان _ شهرك صنعتي 9131000000 9131284943 فعال خوزستان آبادان ‌بتن آماده اجباري 7162387958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/05/10 1398/05/10 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
139 محوطه سازان اميديه اميديه _ شهرك صنعتي 6153000000 9161522261 فعال خوزستان اميديه ‌بتن آماده اجباري 7162963958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/06/20 1398/06/20 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
140 عبدالحميد چرخابي 0 اهواز سه راه حميديه قبل از روستاي عين 2 9166000000 9161114572 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7163014958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/06/23 1398/06/23 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
141 حيدر رحيمي 0 جاده كيان آباد - دغاغله نرسيده به اتوبان خليج فارس 9166000000 9166033766 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7163142958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/06/31 1398/06/31 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
142 عيسي نظرپورنيا مسجدسليمان _ شهرك صنعتي فعال خوزستان مسجدسليمان ‌بتن آماده اجباري 7163244958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/07/10 1398/07/10 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
143 گچ گتوند خوزستان 0 گتوند جاده پل پرزين 21 9166161671 فعال خوزستان گتوند گچ هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده اجباري 7163369958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/07/19 1398/07/19 - ساختماني ومعدني, گچ هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده
144 محمد ابراهيم صمديان 2222461 اهواز _ كيلومتر5جاده آبادان 9166000000 9161111585 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7163429958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/07/25 1398/07/25 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
145 خاوران راه ماهشهر 0 بندر ماهشهر كيلومتر 6 جاده سربندر روبروي فرودگاه 6522000000 9166523396 فعال خوزستان بندرماهشهر ‌بتن آماده اجباري 7163488958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/07/28 1398/07/28 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
146 جواد كايداني - رسول كايداني جاده شوشتر جنب پل كهنك 9166147817 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7163572958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/08/04 1398/08/04 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
147 محمدعلي جلكاني 0 اهواز زرگان روبروی نیروگاه شهید مدحج 4467361 9166188328 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7163833958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/08/22 1398/08/22 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
148 ستاره ساز صنعت زاگرس 0 اهواز شهرك صنعتي شماره 2 213 9161313397 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7163834958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/08/22 1398/08/22 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
149 ايثارگران زيگورات پارس ريگ 0 دزفول جاده ماهور برنجي كيلومتر 9 جنب پل پاپيلا 0 9121399896 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7163947958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/01 1398/09/01 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
150 امين يوسفي قند علي 0 مسجد سليمان جنب ترمينال مسافر بري 614326005 6143260053 فعال خوزستان مسجدسليمان خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164041958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/07 1398/09/07 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
151 جهانگير يوسفي 0 جاده مسجد سليمان بعد از نيروگاه زرگان نرسيده به پل كمربندي 32 9165301672 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164214958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/23 1398/09/23 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
152 سيد علي حسين جابري 0 سه راه خرمشهر ج حميديه جنب تعاوني روستايي 1234 9161117386 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164215958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/23 1398/09/23 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
153 كامل مراد پورشريف 35710171 اهواز كارون بخش سويسه جنب پمپ بنزين 3571171 9163921547 فعال خوزستان كارون ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7164233958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/24 1398/09/24 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
154 برات طاهري حاجي وند سپيدار بلوار انصار مشاوراملاك برادران طاهري 6132000000 بلوار صنايع فولاد دامغه كوچك 12 9166203378 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164234958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/24 1398/09/24 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
155 امير يوسفي نورالدين وند 0 اهواز انتهاي زرگان جنب آلومينيوم سازي 562145 9166011761 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164235958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/24 1398/09/24 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
156 اميديوسفي نورالدين وند 0 اهواز ج مسجد سليمان جنب قرارگاه جنوب 321 9166111162 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164236958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/24 1398/09/24 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
157 كريم محمد شاروني 0 دزفول شهرك صنعتي شماره 2 انتهاي خيابان اول 65 9168162360 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164329958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/09/30 1398/09/30 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
158 خدارحم يوسفي نورالدين وند 0 اهواز شيبان جنب قرارگاه 23454 9166135371 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164367958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/04 1398/10/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
159 علي اسدي حاجيوند 0 اهواز - مسجد سليمان شبيشه جنب پادگان جنوب 322 9166084061 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164368958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/04 1398/10/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
160 مرجان سفال خليج فارس اهواز_ ابتداي جاده آبادان جنب كانال آب سازمان آب 9166000000 9166156141 فعال خوزستان اهواز ‌آجر رسي اجباري 7164374958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/04 1398/10/04 - ساختماني ومعدني, ‌آجر رسي
161 علي طاهري ميرقائد 0 زرگان بلوار پاسداران روبروي نيروگاه 214 9163179060 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164474958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/11 1398/10/11 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
162 سياوش مرداني 0 رامهرمز كيلومتر 5 جاده قديم رامهرمز بهبهان 6144000000 9166911326 فعال خوزستان رامهرمز ‌بتن آماده اجباري 7164485958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/11 1398/10/11 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
163 رضا يوسفي نورالدين وند 0 اهواز اتوبان پاسداران - زرگان نبش شهرك فدك 4463737 9166074323 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164518958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/13 1398/10/13 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
164 جعفر يوسفي 0 زرگان جنب قرارگاه جنوب 124 9163235213 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164520958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/13 1398/10/13 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
165 بتن صنايع كيسون 0 اهواز جاده خرمشهر روبروی روستای ملاشیه جنب مخابرات ابوالفضل 6133000000 9381807109 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7164831958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/29 1398/10/29 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
166 آمنه خيري اوروند 0 زرگان جنب پادگان ارتش 124 9169062201 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7164832958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/10/29 1398/10/29 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
167 سيد رضا طاهري شهرک صنعتی اهواز 3 نبش خیابان پویا 3 0 شهرک شماره 3 نبش خ پویا 3 145 9161136494 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165180958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/11/19 1398/11/19 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
168 عليداد عسگري حسنوند 0 آخر زرگان نبش فدک 1254 9381807109 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165181958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/11/19 1398/11/19 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
169 حميد يوسفي نورالدين وند 0 شیبان جنب قرارگاه 123 9163003612 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165182958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/11/19 1398/11/19 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
170 مراد يوسفي نورالدين وند 0 شیبان کوی امام خمینی 123 9166070834 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165183958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/11/19 1398/11/19 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
171 قاسم جابري دره بيدي 0 سه راه خرمشهر نرسیده به کلانتری 54674 9161424075 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165197958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/11/20 1398/11/20 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
172 احسان جوهرزاده اهواز ابتداي جاده خرمشهر روبروي گلدشت 9161411072 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165512958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/08 1398/12/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
173 نورالله اسدي حاجيوند 0 اهواز سه راه خرمشهر سليم آباد بعد از كميته امداد قبل از نمايندگي شير آبادي 26545 9168835969 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165517958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/08 1398/12/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
174 غلامرضا رون 0 سه راه خرمشهر كيلومتر 2 34564 9168989809 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165518958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/08 1398/12/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
175 جمشيد خسروي حاجيوند 0 اهواز سه راه خرمشهر 1245000000 9381807109 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165519958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/08 1398/12/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
176 پيشرو سازان پلاستوفوم خوزستان 0 اهواز 14 کیلومتری ج مسجد سلیمان جنب کارتن سازی اهواز 6137000000 9381807109 فعال خوزستان اهواز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7165520958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/08 1398/12/08 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
177 محمد دانيار 0 زرگان جاده مسجد سلیمان روبروی پادگان ارتش 26 9167036538 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165521958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/08 1398/12/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
178 سيد امين خدادادپور 0 برومي نرسيده به شركت پارس بتن 324 9163097528 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7165669958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/22 1398/12/22 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
179 سيد اقبال طاهريان پور دره بيدي 0 سه راه خرمشهر خ 6 متري 14 9163158031 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7166002958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/22 1398/12/22 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
180 راساسير 0 بهبهان سردشت كيلومتر 7 جاده ديلم 61370548 9168355903 فعال خوزستان اهواز ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7166015958 ساختماني ومعدني معتبر 1395/12/22 1398/12/22 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
181 مصالح بتني اهواز اهواز _ روبروي شهرك صنعتي شماره 4 فعال خوزستان اهواز ‌بتن آماده اجباري 7166224968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/01/14 1399/01/14 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
182 بيژن حميد زاده 0 سه راه خرمشهر جنب آرد خوزستان 125 9165027224 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7166276968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/01/14 1399/01/14 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
183 علي عباسي راد دزفول جاده امام زاده عباس 9161127509 فعال خوزستان دزفول ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7166537968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/02/04 1399/02/04 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
184 حسين مالكي 0 رامهرمز قبل از پلیس راه رامهرمز اهواز جنب معاینه فنی 5226725 9166900311 فعال خوزستان رامهرمز ‌بلوك سيماني سبك غير باربر اجباري 7166539968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/02/04 1399/02/04 - ساختماني ومعدني, ‌بلوك سيماني سبك غير باربر
185 عليرضا فرخ مهر 0 اهواز شهرك صنعتي شماره 3 33385440 9166130612 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7166540968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/02/04 1399/02/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
186 فتح الله اسدي حاجيوند 0 جاده اهواز اندیمشک بعد از پمپ بنزین 1244 9163209982 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7166542968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/02/04 1399/02/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
187 امير سالار بتن اهواز _ کیلومتر 2 جاده مسجدسلیمان _ پشت شرکت پرسی ایرانگاز 6137000000 اهواز _ شيبان _ جنب شركت ايران گاز 1254 9163139868 فعال خوزستان اهواز ‌مواد افزودني بتن اجباري 7166653968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/02/13 1399/02/13 - ساختماني ومعدني, ‌مواد افزودني بتن
188 راهيان راه جنوب 0 رامهرمز کیلومتر 15 ج اهواز مربچه 6133000000 9166177223 فعال خوزستان رامهرمز ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن اجباري 7166657968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/02/13 1399/02/13 - ساختماني ومعدني, ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن
189 عيسي حيدري كايدان 0 زرگان روبروی نیروگاه 12436 9166114223 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7167097968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/08 1399/03/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
190 آرمان سقائيان شوشتر چهار راه امام ضلع غربی 6136000000 شوشتر - دروازه 6136000000 9161143230 فعال خوزستان شوشتر خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7167099968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/08 1399/03/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
191 امين پرهيزكار 0 زرگان روبروی نیروگاه برق جنب ایستگاه پمپ 12424 9163177515 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7167100968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/08 1399/03/08 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
192 سفيد بام جنوب آبادان_شهرك صنعتي 06314444360_1 فعال خوزستان آبادان ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده اجباري 7167164968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/13 1399/03/13 - ساختماني ومعدني, ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده
193 نعمت الله يوسفي نورالدين وند 0 زرگان روبروی نیروگاه 2547 9160307661 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7167167968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/13 1399/03/13 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
194 محمد خويني پور rr 33132014 اهواز - كمربندي شرق اهواز - سه راهي تصفيه قند و شكر لويمي 33132014 9166113926 فعال خوزستان مسجدسليمان ‌بتن آماده اجباري 7167231968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/20 1399/03/20 - ساختماني ومعدني, ‌بتن آماده
195 طلايي گستر جنوب دزفول خ 45 متري فتح المبين نبش خيابان 22 بهمن 6143000000 دزفول_شهرك صنعتي شماره 1 6143000000 9161415048 فعال خوزستان دزفول ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده اجباري 7167258968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/23 1399/03/23 - ساختماني ومعدني, ‌عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع اكسيده
196 سيد غلامرضا حسيني دره بيدي 0 کوی سلیم آباد ، سلیم یک 33795281 9161314313 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7167281968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/03/23 1399/03/23 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
197 نامدار طاهري حاجي وند 0 کوی باهنر بلوار آرش 12 خ 4 124645 9166046873 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7167877968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/05/09 1399/05/09 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
198 عبدالرضا شاچري 0 جاده اهواز ماهشهرپشت پارس بتن 124 9166055458 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7168573968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/07/04 1399/07/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
199 رمضان يوسفي حاجي وند 0 زرگان روبروی نیروگاه جنب کارگاه برادران یوسفی 122 9168030601 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7168574968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/07/04 1399/07/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
200 سيد اردوان الماسي آبادان بلوار ثامن الائمه جنب CNG 9163000000 9163334419 فعال خوزستان آبادان خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7168583968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/07/04 1399/07/04 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
201 تعاوني سقف گستر رامهرمز 0 رامهرمز بلواربسیج کوچه امداد 254544 9163907707 فعال خوزستان رامهرمز ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده اجباري 7169131968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/08/21 1399/08/21 - ساختماني ومعدني, ‌بلوكها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط شونده
202 سعاد نوروزي اهواز شهرک صنعتی شماره 2 خ صنعت 7 33739532 9161187749 فعال خوزستان اهواز خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك اجباري 7169133968 ساختماني ومعدني معتبر 1396/08/21 1399/08/21 - ساختماني ومعدني, خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف‏هاي تيرچه بلوك
1 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز لوله هاي فولادي گازرساني مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري اجباري 7113000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1394/02/11 1397/12/12 - مكانيك فلز شناسي, لوله هاي فولادي گازرساني مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري
2 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز ‌تير آهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي اجباري 7105000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1380/10/10 1397/10/10 - مكانيك فلز شناسي, ‌تير آهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي
3 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز ‌تير آهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي اجباري 7105000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1380/10/10 1397/10/10 - مكانيك فلز شناسي, ‌تير آهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي
4 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن اجباري 7108000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1383/06/17 1397/06/17 - مكانيك فلز شناسي, ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن
5 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن اجباري 7108000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1383/06/17 1397/06/17 - مكانيك فلز شناسي, ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن
6 گستر آسايش مهرآور دزفول_كيلومتر 2 جاده شوشتر_ناحيه 6140000000 دزفول_شهرك صنعتي 6410000000 9161410230 فعال خوزستان دزفول ‌آبگرمكن گازسوز مخزن‌دار اجباري 7141000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1392/11/16 1397/11/16 - برق والكترونيك,مكانيك فلز شناسي, ‌آبگرمكن گازسوز مخزن‌دار
7 نورد و لوله سپنتا اهواز_جاده خرمشهر 06133396070-1 اهواز_جاده خرمشهر 06133396070-1 9361794506 فعال خوزستان اهواز لوله هاي گاز رساني جهت مصرف در منازل،ساختمانها و واحدهاي تجاري اجباري 7103000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1394/03/31 1398/03/31 - مكانيك فلز شناسي, لوله هاي گاز رساني جهت مصرف در منازل،ساختمانها و واحدهاي تجاري
8 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز تير آهن گرم نورديده نيمه سبك بال نيم پهن موازي اجباري 7140000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1392/10/08 1397/10/08 - مكانيك فلز شناسي, تير آهن گرم نورديده نيمه سبك بال نيم پهن موازي
9 نورد و لوله سپنتا اهواز_جاده خرمشهر 06133396070-1 اهواز_جاده خرمشهر 06133396070-1 9361794506 فعال خوزستان اهواز لوله هاي فولادي گازرساني مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري اجباري 7124000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1393/12/12 1397/12/11 - مكانيك فلز شناسي, لوله هاي فولادي گازرساني مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري
10 فولاد كاويان اهواز_جاده خرمشهر فعال خوزستان اهواز ‌ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت ساختماني ( سازه اي ) اجباري 7121000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1394/02/12 1398/02/12 - مكانيك فلز شناسي, ‌ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت ساختماني ( سازه اي )
11 فولاد اكسين اهواز_جاده ماهشهر 9166164540 فعال خوزستان اهواز ‌ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت ساختماني ( سازه اي ) اجباري 7123000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1389/11/09 1397/11/09 - مكانيك فلز شناسي, ‌ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت ساختماني ( سازه اي )
12 گستر آسايش مهرآور دزفول_كيلومتر 2 جاده شوشتر_ناحيه 6140000000 اهواز_جاده خرمشهر 6110000000 9166074878 فعال خوزستان اهواز لوله هاي گاز رساني جهت مصرف در منازل،ساختمانها و واحدهاي تجاري اجباري 7112000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1385/12/12 1397/12/03 - مكانيك فلز شناسي, لوله هاي گاز رساني جهت مصرف در منازل،ساختمانها و واحدهاي تجاري
13 گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز شهرك صنعتي شماره 3(خليج فارس) خيابان سازندگي 3 شركت توچال الكتريك 6130000000 9391146238 فعال خوزستان اهواز كولر گازي و پمپ گرما بدون كانال (سرد و يا سرد و گرم) و كانال دار با ظرفيت كمتر از 8 كيلووات اجباري 7162000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1395/04/20 1398/04/20 - مكانيك فلز شناسي, كولر گازي و پمپ گرما بدون كانال (سرد و يا سرد و گرم) و كانال دار با ظرفيت كمتر از 8 كيلووات
14 توچال الكتريك اهواز سپيدار ناحيه صنعتي سپيدار خيابان يك روبروي تالار ساقدوش ساختمان مركزي توچال الكتريك 6130000000 کیلومتر 2 آزاد راه بندر امام شهرک صنعتی شماره 5 32900000000 9163363341 فعال خوزستان اهواز ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن اجباري 7165000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1395/10/27 1398/10/27 - مكانيك فلز شناسي, ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن
15 فولاد آتيه خليج فارس 0 دزفول ابتداي جاده سردشت شهرك صنعتي كوپيته كارگاه صنعتي شادي آوران 9170000000 9166437009 فعال خوزستان دزفول وسايل و سواري هاي تجهيزات شهربازي اجباري 7165000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1395/11/02 1398/11/02 - مكانيك فلز شناسي, وسايل و سواري هاي تجهيزات شهربازي
16 شركت فني مهندسي تاسيسات جنوب قدرت قائم دزفول ابتداي جاده سردشت شهرك صنعتي كوپيته كارگاه صنعتي شادي آوران 9170000000 دزفول کیلومتر 7 جاده دزفول شوشتر 6140000000 9121148383 فعال خوزستان دزفول ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن اجباري 7167000000 مكانيك فلز شناسي معتبر 1396/02/13 1399/02/13 - مكانيك فلز شناسي, ميل گردهاي فولادي گرم نورديده براي تسليح بتن
17 مجتمع فولاد روهينا جنوب دزفول کیلومتر 7 جاده دزفول شوشتر 6140000000
يكشنبه 19 مرداد 1399   00:22:21
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 18 مرداد 1399 09:44:38
.