دوشنبه 13 مرداد 1399   19:51:02
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
مشخصات  :


نام و نام خانوادگی : رعنا عابدیان

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : زبان ارمنی

محل استقرار : ساختمان مدیریت

شماره تلفن : 8-33914255  - 061

تلفن داخلی : 1005

ایمیل : isirkhouzestan_pr@yahoo.com

میزان سابقه : 16 سالسوابق کاری:

کارشناس و مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان
.