دوشنبه 13 مرداد 1399   19:45:06
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29

کلیه مناقصه ها و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.                                          
.