دسترسی سریعنام و نام خانوادگی : رضا قیصی پور 
متولد  : سال 1343
سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
کارشناسی اقتصاد - دانشگاه شهید بهشتی تهران 
سوابق حرفه ای : 27 سال 

سوابق اجرایی : 
کارشناس سازمان برنامه و بودجه خوزستان اهواز                            1372 الی 1384
  • کارشناس برنامه ريزي و بودجه کشوري
معاون   سازمان مديريت و برنامهريزي خوزستان اهواز                      1384 الی 1386
  • معاون توسعه مديريت و منابع انساني
معاون   استانداري خوزستان اهواز                                                 1386 الی 1390
  • معاون مديرکل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري خوزستان
مدير کل   استانداري خوزستان - اهواز 
  • مديرکل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري خوزستان                          1390 الی 1396
  • مدير کل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خوزستان                               1396 الی 1399
مدير کل دستگاه اجرايي- اهواز
  • مدیر کل اداره کل استاندارد خوزستان                                                               در دی‎ ماه 1399